E-Office
การจัดลำดับการดำเนินงาน
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ข้อมูลการวิเคราะห์
แรงงานอาชีพรายจังหวัด
การจัดการองค์ความรู้
ความเข้าใจ
กิจกรรมการประชุม
ความร่วมมือ
ระฆังความร่วมมือ
เด็กดีศรีอาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่
ผู้ดูแลระบบ
โครงสร้าง ทำเนียบ V-cop จังหวัด แม่ฮ่องสอน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail
1 นายธงชัย  วงษ์เหรียญทอง คณะที่ปรึกษา
2 นายทวีศักดิ์  วัฒนธรรมรักษ์ คณะที่ปรึกษา
3 นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์ คณะที่ปรึกษา
4 นายสุเทพ  นุชทรวง คณะที่ปรึกษา
5 นายพูนศักดิ์  สุนทรพาณิชย์กิจ ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการ
6 นายพงศ์วัฒน์  เพชรวิเชียร กรรมการฝ่ายดำเนินการ
7 ร.อ.พีระภัฎ  บุญเจริญ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
8 นายมีชัย  มีเดชา กรรมการฝ่ายดำเนินการ
9 นางนาถนรี  ธนะปัญโย กรรมการฝ่ายดำเนินการ
10 นายประชา  สุทธมงคล กรรมการฝ่ายดำเนินการ
11 ดร.จรูญ  คำนวณตา กรรมการฝ่ายดำเนินการ
12 นายสุรพันธ์  สืบฟัก ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการ
13 นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
14 นางสาวศศิกานต์  อุตนนท์ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
15 นายศุภชัย  พัวพันธ์พิพัฒน์ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
16 นายอนรรฆ  ธนาธนาถพงศ์ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
17 นายวิศาล  วัชรินทร์ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
18 นายศรียนต์  สาริกานนท์ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
19 นางดวงสมร  สง่างาม กรรมการฝ่ายดำเนินการ
20 นางมัสรัตน์  แสงแก้ว กรรมการฝ่ายดำเนินการ
21 นายชัชวาลย์  แสงแก้ว กรรมการฝ่ายดำเนินการ
22 นายเอกชัย  ไก่แก้ว กรรมการฝ่ายดำเนินการ
23 นายชัยสิทธิ์  สง่างาม กรรมการฝ่ายดำเนินการ
24 นายพิราม  ภารังกูล กรรมการฝ่ายดำเนินการ
25 นางอารุณ  นรสีห์ กรรมการฝ่ายดำเนินการ
26 นายไพรัช  วิมาลา กรรมการและเลขานุการ
27 นายชูเกียรติ  สายปัญญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   หน้าหลัก |  กว่าจะเป็น v-cop |  คำขวัญ v-cop |  โครงสร้าง v-cop |  ทำเนียบ v-cop |  คณะทำงานระดับชาติ |  ข่าว |  ดาวโหลดใบงาน |  เช็ค E-Mail |  Webboard 
href="http://www.pornoizlerik.com/porno/anal-porno.html" title="anal porno">anal porno mature porno japon porno