ข้อมูลการลงทะเบียน
ประเภท:  * 
สังกัด:  รัฐบาล เอกชน   * 
ชื่อวิทยาลัย:  * 
ที่อยู่:  * 
 จังหวัด:  * 
รหัสไปรษณีย์:  * 
web site:
E-mail :  * 
 เบอร์โทรศัพท์ :  * 
 เบอร์แฟกซ์ :  
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ :  * 
 นักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น จำนวน :  คน
 นักศึกษา ปวช.1 จำนวน :  คน
 นักศึกษา ปวช.2 จำนวน :  คน
 นักศึกษา ปวช.3 จำนวน :  คน
 นักศึกษา ปวส.1 จำนวน :  คน
 นักศึกษา ปวส.2 จำนวน :  คน
 

* ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา อี-เมล์ และเบอร์โทรศัพท์ จะมีประโยชน์สำหรับ การติดต่อกลับ เพื่อแจ้งข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน(username) และ รหัสผ่าน(password) ให้ท่านทราบ เพื่อใช้ในการ Login เข้าใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลอาชีวศึกษา ของสถาบันหรือวิทยาลัยของท่าน ผ่านทาง E- mail Address หรือ SMS
   มีปัญหาการลงทะเบียนกรุณาติดต่อ 02-9352804-6 ติดต่อ การลงทะเบียนใช้งาน ระบบจัดกาารฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ