www.v-cop.net

  Login to www.v-cop.net Control Panel
   Login Name
   Password
 

กำหนดช่วงเวลาเข้าใช้ระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ดังนี้

ภาคเหนือ

กำหนดเข้าใช้ระบบ 18 - 25 สิงหาคม 2557

ภาคกลาง

กำหนดเข้าใช้ระบบ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2557

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดเข้าใช้ระบบ 4 - 14 กันยายน 2557

ภาคใต้

กำหนดเข้าใช้ระบบ 15 - 22 กันยายน 2557

ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ

กำหนดเข้าใช้ระบบ 23 - 30 กันยายน 2557

สอบถาม โทร 02 - 9352522