พิมพ์
 ปิดหน้านี้
 
 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :  นางสาว ขนิษฐา
นามสกุล :  ธรรมชาติ
เพศ :  หญิง
สถานะสมรส :   โสด
สัญชาติ :  ไทย
ศาสนา :  พุทธ
วัน-เดือน-ปี เกิด :  สำหรับสมาชิกเท่านั้น
อายุ :  27 ปี
ส่วนสูง :  149 ซ.ม.  น้ำหนัก 50 กก.
  ข้อมูลในการติดต่อ
ที่อยู่ :  สำหรับสมาชิกเท่านั้น
จังหวัด :  กระบี่
รหัสไปรษณีย์ :  81160
E-Mail :  สำหรับสมาชิกเท่านั้น
โทรศัพท์ :  สำหรับสมาชิกเท่านั้น
มือถือ :  สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ข้อมูลทั่วไป
ประเภทงานที่สนใจ 1. :
2. :
3. :
 บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
 จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
 งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์
สาขาวิชาชีพ :  การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานนอกเวลา (Part Time) 
ตำแหน่งที่สนใจ :
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  5,000.00 บาท (ขึ้นไป)
 ประวัติการศึกษา
สถาบันการศึกษา :  วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
รหัสประจำตัว :  4722010002
ปีที่จบ :  2549
วุฒิการศึกษา :  ปวช.
ประเภทวิชา :  พาณิชยกรรม
สาขาวิชา :  พณิชยการ
สาขางาน :  การบัญชี
เกรดเฉลี่ย :  3.72
ใบ รบ. :  สำหรับสมาชิกเท่านั้น
  ประวัติการทำงาน
1. ประสบการณ์ทำงาน  
ประสพการณ์ :  1 ปี
เริ่มจาก :  พฤษภาคม 2549 ถึง กันยายน 2549
บริษัท :  โรงแรมกระบี่รีสอร์ท
ที่อยู่ :  232 ต. อ่าวนาง อ. เมือง จ. กระบี่
ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือน :   บาท
ลักษณะงานที่ทำ :  จัดทำบัญชี
  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม 
เริ่มจาก :  ธันวาคม 2549 ถึง ธันวาคม 2549
สถาบัน :  วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
หลักสูตร :  อบรมโรคเอดส์
  ความสามารถ
  ความสามารถทางภาษา  
1.ภาษาไทย :  พูด   ดี   อ่าน   ดี   เขียน   ดี 
2.ภาษาอังกฤษ :  พูด   พอใช้ อ่าน   พอใช้ เขียน   พอใช้
  ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย 40 คำ/นาที   ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที 
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
โครงการ/ผลงาน :  หลากหลายขนมทอดกรอบ
บุคคลอ้างอิง :  อาจารย์อุไรวรรณ รอดขวัญ